Debat


Kan Herlevhuse alligevel nedrives trods status som bevaringsværdig bebyggelse?

 6. december 2018, 17:48  Robert Lund  0 Svar

Efter aktindsigt i kommunen er jeg stødt på følgende alarmerende læsning:

Opsamling på møde mellem KAB, Herlev Kommune og repræsentanter
for afdelingsbestyrelsen i Herlevhuse den 5. november 2018
Tilstede:
Herlev Kommune v. Jacob Uhrskov Egholm, Teamleder, BYG, Herlev
Kommune
KAB: Viggostrøm Børsting, driftschef for bl.a. Herlvhuse og Louise Lind,
chefkonsulent (referent)
Afdelingsbestyrelsen Herlevhuse: Frede Ravn, Palle Jørgensen og Yvonne
Madsen
1. Bevaringsværdighed: Herlevkommune oplyste, at Herlevhuse teknisk
set, i forhold til den gældende kommuneplan, ikke er bevaringsværdigt
byggeri i en lovmæssigforstand. Der er i forlængelse
heraf ingen begrænsninger i forhold til Herlevhuses mulighed for
at opføre tilbygninger mv. Skulle man ønske at nedrive husene er
der med henvisning til den eksisterende kommuneplan ej heller
hindringer herfor.
Herlev Kommune arbejder pt. med at udvikle en ny kommuneplan,
der bliver færdig i løbet af 2019. Der kan ske ændringer i forhold
til Herlevhuses status i forbindelse med den igangværende
revision af kommuneplanen.
Jacob Uhrskov vender snarest muligt tilbage med en skriftlig bekræftelse
på ovenstående.
2. Eksisterende aftale mellem KAB og Herlev Kommune omkring
Herlevhuse. Frede Ravn redegjorde for de udfordringer, som den
eksisterende aftale har skabt. Jacob orienterede om, at der ikke er
en lokalplan for området og såfremt området ej heller er pålagt
servitutter er det de eksisterende regler ifht. byggeloven, som er
gældende. På den baggrund stillede Jacob spørgsmålstegn ved, om
Herlev Kommune i 2004, da aftalen blev indgået, har haft lovhjemmel
til at indgå den pågældende aftale, og mente som følge heraf
at aftalen kan bortfalde.
Jacob Uhrskov melder snarest tilbage med en skriftlig afklaring på
hvordan Herlev Kommune forholder sig til aftalen fra 2004.
3. Omlægning af HerlevÅ samt betydning for mulighed for at udnytte
arealer der i dag er omfattet af vandzoneloven.
I dag betyder vandzoneloven, at en zone på 6 meter fra det eksisterende
åløb ikke kan udnyttes til byggeri – eksempelvis mindre
skure mv. KAB ønsker afklaring på hvorvidt det i fremtiden bliver
muligt at bygge i den eksisterende vandzone når Herlevå omlægges/
rørlægges.
2/2
12. november 2018
Louise fremsender kortmateriale til Jacob Uhrskov, som sender
spørgsmålet videre til relevant afdeling i Herlev Kommune med
henblik på at afklare spørgsmålet.

Kh. Cand. jur. Robert Lund

0 Comments
Besvar
Du skal logge ind, før du kan besvare tråden.
Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.